บริษัท แคน อินโนเวชั่น จํากัด เปิดดำเนินการในปี 2555 เริ่มดําเนินธุรกิจด้วยการให้คําปรึกษา แนะนำระบบที่เหมาะสมให้กับลูกค้า และเป็นผู้จําหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ภายใต้แบรนด์ “SALESTOOLS” ซึ่งใช้สําหรับงานขายอย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ

และเพื่อให้บริษัทฯสามารถเติบโตเคียงคู่กับลูกค้าได้อย่างมั่นคง เราเล็งเห็นว่ากลยุทธ์สำคัญที่จะรักษาความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน คือการสร้างศักยภาพให้เกิดขึ้นกับบุคคลากรทุกระดับ  มีการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น โดยปลูกฝังให้มีการแบ่งปันความรู้ในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นต่อไป

OUR VISION

  • คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและนำหน้าคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า  โดยมุ่งเน้นความสำเร็จและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
  • เป็นบริษัทฯที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใน 10ปี

OUR MISSION

  • ทำให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยผลักดันให้พนักงานมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและนำมาถ่ายทอดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  • หาพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีและวางใจได้ เพื่อให้บริษัทฯเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและส่งเสริมความสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน