การที่จะพูดได้ว่าเราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ไม่ได้ดูที่ตำแหน่งใหญ่โตหรือเงินเดือนที่สูงลิ่วเสมอไป   ความสำเร็จของการทำงานที่แท้จริงคือการได้ใช้ศักยภาพในตัวเองเพื่อสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่  ค้นหาตัวเองให้เจอแล้วเลือกทำงานที่ใช่ และจะพบว่าคุณมีความสุขในทุกๆวันที่ได้มาทำงาน

Software Engineer

○ คุณสมบัติ

 1. สามารถเขียนโปรแกรม Web Application (Android / iOS) หรือ Mobile Application ได้
 2. สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# , Java , Javascript ได้
 3. หากสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ .Net Core หรือ Android Studio ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้เรื่อง ฐานข้อมูล เช่น Microsoft SQL หรือ Postgres
 5. มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดี
 6. พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
สมัครงาน

Project Coordinator

○ คุณสมบัติ

 1. ติดต่อประสานงานโครงการต่างๆระหว่างทีมภายในบริษัทฯกับลูกค้า
 2. ผู้ช่วย Project Manager ในการบริหารจัดการโครงการ
 3. จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
สมัครงาน

IT Consultant

○ คุณสมบัติ

 1. ทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท (Software License)
 2. สามารถเขียนโปรแกรม c#, Java ได้
 3. มีทักษะในการนำเสนอ มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ
 4. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
สมัครงาน

ประกันสุขภาพและฉีดวัคซีน

ความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น บริษัทจัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัด ใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และมีการทําประกันสุขภาพเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานยามเจ็บป่วย นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคม

Provident Fund

เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ช่วยให้พนักงานมีเงินออมสําหรับอนาคต อีกทั้งยังมีเงิน สมทบจากบริษัทเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้พนักงาน

สวัสดิการเงินกู้

อนาคตเป็นสิ่งท่ีไม่แน่นอน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าขึ้นมา พนักงานสามารถ ทําเรื่องกู้เงินฉุกเฉินกับทางบริษัทฯได้ ด้วยบริษัทฯเล็งเห็นว่าการทํางานจะราบรื่น บุคลากรต้องมีความพร้อมทั้งกาย และใจเพื่อทําให้สามารถทํางานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โบนัส

WIN-WIN คํานี้เป็นหลักยึดเหนี่ยวของบริษัทมาตลอด โบนัสจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ทุกคนช่วยกันผลักดันให้บริษัทฯประสบความสําเร็จ เมื่อบริษัทเติบโตก้าวหน้า พนักงานทุกคนก็จะได้รับ ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

กิจกรรมร่วม

กิจกรรมเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของผู้ร่วมงาน ที่ปกติติดต่อกันแค่เรื่องงาน ทํา ให้มีเรื่องอื่นๆมาคุยกันบ้าง ทําให้เห็นมุมอื่นของกันและกันบ้าง บริษัทฯจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์มากมาย อาทิ เช่น Morning Talk พร้อมอาหารเช้า , Open house , กินเลี้ยงทุกสิ้นเดือน , งานเลี้ยงปีใหม่ , Outing เป็น ต้น

ร่วมงานกับเรา

MAIL APPLICATIONS

Main Office: 88/62-63 Nirvana Park Soi Ramkhamhaeng 53 Wangthonglang Bangkok 10310

Phone: 02-5381481-82

Email: HR@caninnovation.co.th

ชื่อ-สกุล (required)
Email(required)
เบอร์ติดต่อ (required)
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
หัวข้อ(required)
ไฟล์แนบ
ข้อความ