บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS

ให้กับ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

เมื่อวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562  บริษัท จันทร์แรม เตียวสกุล   จังหวัด ระนอง

การ Training SALESTOOLS
ห้วข้อ Admin,Sales,Rolluot
ในวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562