บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS

ให้กับ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

เมื่อวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินคา โลจิสติก  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

การ Training SALESTOOLS
ห้วข้อ Admin,Sales,Rolluot
ในวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561