บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SalesTools

ให้กับ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

เมื่อวันที่ 12 – 13 กรกฏาคม 2560 ณ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสิริ ดิสทริบิวเตอร์ จังหวัดสระบุรี

การ Training SalesTools
ห้วข้อ Admin,เจ้าของศูนย์
ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2560

การ Training SalesTools
ห้วข้อ Sales
ในวันที่ 13 กรกฏาคม  2560