บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS

ให้กับ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

เมื่อวันที่ 7 – 9 มกราคม 2562  บริษัท บินบน ลอรีเทรด จำกัด   จังหวัด นครสวรรค์

การ Training SALESTOOLS
ห้วข้อ Admin,Sales,Rolluot
ในวันที่ 7 – 9 มกราคม 2562