บรรยากาศ การ Training การใช้งานระบบ SALESTOOLS

ให้กับ บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

เมื่อวันที่ 30 – 31 มกราคม 2562  บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด  จังหวัด สมุทรสาคร

การ Training SALESTOOLS
ห้วข้อ Admin,Sales,Rolluot
ในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2562