Can Innovation

Sales/Account Executive

คุณสมบัติ

Technical Skill :
Work Detail :

สวัสดิการ

ตรวจสุขภาพประจำปี

เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้ทันสภาวะร่างกายของตน และสามารถเฝ้าระวังหรือรับมือกับสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับสุขภาพที่จะอาจจะเกิดกับตัวพนักงานได้

ประกันกลุ่ม

บริษัทฯจัดให้มีการทําประกันกลุ่ม "เมืองไทยประกันชีวิต" ใช้ได้ทั้ง OPD และ PID ให้กับพนักงานทุกคนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานยามเจ็บป่วย นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคม

Provident Fund

เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ช่วยให้พนักงานมีเงินออมสําหรับอนาคต อีกทั้งยังมีเงิน สมทบจากบริษัทฯเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้พนักงาน

Company Outing

บริษัทฯคำนึงถึงความสุขของพนักงาน และสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ให้พนักงานได้ออกไปนอกสถานที่ เป็นกิจกรรมที่เน้นการท่องเที่ยวและพักผ่อน ให้พนักงานได้พักฟื้นร่างกายและจิตใจจากการทำงาน และใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วย

B

โบนัส

WIN-WIN คํานี้เป็นหลักยึดเหนี่ยวของบริษัทมาตลอด โบนัสจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ทุกคนช่วยกันผลักดันให้บริษัทฯประสบความสําเร็จ เมื่อบริษัทเติบโตก้าวหน้า พนักงานทุกคนก็จะได้รับ ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

Training

ยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯยินดีที่จะส่งเสริมเรื่องการพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ที่ทันสมัย การจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการเติบโตและก้าวหน้าให้รวดเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลง

Apply Form