Can Innovation

บริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (B2B CRM )

B2B CRMคือ SAAS Platform ที่แท้จริงที่ช่วยให้ Brand สามารถทำ CRM ได้โดยตรงกับร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งแบบครบวงจร  ตั้งแต่การรวบรวมร้านค้าพร้อมประวัติการซื้อในทุกช่องทางขายเพื่อจัดระดับร้านค้า กระตุ้นการซื้อสินค้าโดยการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น เงินรางวัล, ผลตอบแทน การคะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัล โดยช่วยให้ Brand สามารถสื่อสารโปรโมชั่นใหม่, ซื้ออีกเท่าไหร่ถึงปิดเป้าขาย, ผลตอบแทนที่ได้รับจากการซื้อสินค้าหรือร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้ยังรองรับร้านค้าสั่งซื้อสินค้ามายัง Brand ด้วย รองรับการใช้งานทั้งแบบ Multi-Tier Sales 

Customer

Promotion

Incentive / Sales Target

การสร้างแรงจูงใจ

สร้างเป้าหมายให้กับร้านค้า

Loyalty Program​

จัดการข้อมูลสมาชิก

จัดการคะแนน

จัดการรางวัล

Communication

Contact Center

การจัดการช่องทางการติดต่อ

PDPA Centralized​

การจัดการ PDPA

Activity / Survey

การจัดการกิจกรรมและแบบสำรวจ

Online E-ordering

รองรับการเชื่อมต่อกับ LINE Official Account โดยสามารถสั่งสินค้าผ่านระบบ E-ordering ได้

ผลงานของเรา

ที่บริษัทชั้นนำเลือกใช้

ทำไมต้องใช้ B2B

performance

เพิ่มประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดความซับซ้อนของงานขาย และช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานของพนักงานขาย

standard

สร้างมาตรฐาน

สร้างมาตรฐานให้กับร้านค้า มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงมี KPI ชี้วัดที่จับต้องได้

communicate

มีช่องทางการสื่อสาร

มีช่องทางการสื่อสารที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ช่วยลด gap ในการสื่อสารให้แม่นยำ และตรงตามเป้าหมาย

incentive2

เพิ่มแรงจูงใจ

เพิ่มแรงจูงใจในการขายให้กับพนักงานขาย และร้านค้า รวมถึงช่วยกระตุ้นยอดขายของร้านค้าจากการตั้งเป้าหมาย ผ่านสิทธิประโยชน์ และผลตอบแทนต่างๆ

connected

เชื่อมโยง

เชื่อมโยงทุกๆส่วนงานเข้าหากัน ลูกค้าร้านค้า พนักงานขาย ผู้จัดการ ผู้บริหาร ทีมกิจกรรม Merchandiser ​