Project Manager

คุณสมบัติ

Technical Skill:

 • บริหารการจัดการ ประสานงาน ทั้งกับคู่ค้า,ลูกค้า และพนักงาน ทั้งภายในและภายนอก ในการส่งมอบโปรเจคต่างๆ

 • วางแผน ติดตาม บริหาร ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงาน แก้ไขปัญหา ให้งานสำเร็จตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้

 • วางแผนและกำหนด Time line โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมได้

 • ควบคุมคุณภาพของงานให้เป็นไปตาม Requirement และข้อกำหนดของงาน

 • นำเสนอและอัพเดต แผนของโปรเจคและรายละเอียด ทุกขั้นตอนการทำงาน ให้กับลูกค้าและทีมงาน เพื่อปิดงานให้ได้ตามเป้าหมาย

 • รับ Requirement และแจกแจงรายละเอียดความต้องการจากลูกค้า มาสรุปให้ทีมงาน เพื่อวางแผน Design, Implement and Production

 • รับผิดชอบ และบริหารงานด้านเอกสาร และงานส่งมอบร่วมกับทีมงาน ฝ่ายต่างๆ

 • สามารดูและ และบริหารโปรเจคต่างๆ พร้อมกันหลายโปรเจคได้

 • ระบุ และแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้งภายในโปรเจคได้

 • พัฒนาและส่งรายงานความคีบหน้า ข้อเสนอแนะ รวมทั้งเอกสารข้อกำหนดและงานนำเสนอได้

 • ดำเนินการจัดประชุมเพี่อปิดโปรเจคและจัดทำรายงาน

 • ประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป

Business Career Path:

 • โอกาสในการเรียนรู้ข้อมูล และโครงสร้างของธุรกิจอุปโภค บริโภคที่ใช้เทคโนโลยี Sales Force Automation มาเป็นตัวขับเคลื่อน และสร้างยอดขายอันดับต้นๆของประเทศไทย
 • โอกาสในการฝึก Soft Skill ในการทำงานกับลูกค้า รวมถึง Service Mind ที่เป็นปัจจัยสำคัญในงานบริการ

สวัสดิการ

ตรวจสุขภาพประจำปี

เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้ทันสภาวะร่างกายของตน และสามารถเฝ้าระวังหรือรับมือกับสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับสุขภาพที่จะอาจจะเกิดกับตัวพนักงานได้

ประกันกลุ่ม

บริษัทฯจัดให้มีการทําประกันกลุ่ม "เมืองไทยประกันชีวิต" ใช้ได้ทั้ง OPD และ PID ให้กับพนักงานทุกคนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานยามเจ็บป่วย นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคม

Provident Fund

เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ช่วยให้พนักงานมีเงินออมสําหรับอนาคต อีกทั้งยังมีเงิน สมทบจากบริษัทฯเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้พนักงาน

Company Outing

บริษัทฯคำนึงถึงความสุขของพนักงาน และสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ให้พนักงานได้ออกไปนอกสถานที่ เป็นกิจกรรมที่เน้นการท่องเที่ยวและพักผ่อน ให้พนักงานได้พักฟื้นร่างกายและจิตใจจากการทำงาน และใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วย

B

โบนัส

WIN-WIN คํานี้เป็นหลักยึดเหนี่ยวของบริษัทมาตลอด โบนัสจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ทุกคนช่วยกันผลักดันให้บริษัทฯประสบความสําเร็จ เมื่อบริษัทเติบโตก้าวหน้า พนักงานทุกคนก็จะได้รับ ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

Training

ยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯยินดีที่จะส่งเสริมเรื่องการพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ที่ทันสมัย การจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการเติบโตและก้าวหน้าให้รวดเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลง