7 wms

ระบบจัดการคลังสินค้า
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS)

เป็นระบบที่ช่วยในเรื่องการจัดการข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวสินค้า โดยอาศัยระบบ Barcode เข้ามาช่วยกำหนดตัวตนของสินค้า และนำข้อมูลตัวสินค้า บันทึกข้อมูลลงในระบบเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดการในรูปแบบต่างๆ ตามที่เราต้องการ โดยมี 3 รูปแบบคือ กระบวนการรับเข้า กระขวนการจัดเก็บ และกระบวนการจัดส่ง