About us

     บริษัท แคน อินโนเวชั่น จํากัด เปิดดำเนินการในปี 2555 เริ่มดําเนินธุรกิจด้วยการให้คําปรึกษา แนะนำระบบที่เหมาะสมให้กับลูกค้า และเป็นผู้จําหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ภายใต้แบรนด์ “SALESTOOLS” ซึ่งใช้สําหรับงานขายอย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ

     และเพื่อให้บริษัทฯสามารถเติบโตเคียงคู่กับลูกค้าได้อย่างมั่นคง เราเล็งเห็นว่ากลยุทธ์สำคัญที่จะรักษาความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน คือการสร้างศักยภาพให้เกิดขึ้นกับบุคคลากรทุกระดับ มีการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น โดยปลูกฝังให้มีการแบ่งปันความรู้ในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นต่อไป 

Our Vision

Our Vision

Our Mission