Software Tester

คุณสมบัติ

Technical Skill:

 • จัดทำ Test Case ,Test Plan

 • ทดสอบระบบ ตาม Requirement

 • ทดสอบระบบเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของ User

 • ส่ง Report การทดสอบ ให้ Developer

 • Re-test การแก้ไข ที่ส่งกลับมาจาก Developer

 • จัดทำ Test Summary Report รายสัปดาห์

 • ทำคู่มือการติดต่อโปรแกรม User Manual

Qualification:

 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

 • มีความอดทน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

 • เป็นคนกระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่

 • ชอบพัฒนาตนเอง อย่างสม่ำเสมอ

 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

What we offer: 

 • Technical Career Path

 • Free Training (สามารถ request คอร์สที่อยากเรียนได้)

 • โอกาสในการร่วมพัฒนา Mobile Platform ที่มีผู้ใช้จริงในตลาดเมืองไทย

 • โอกาสในการร่วมพัฒนา E-Commerce Platform ที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์ดังๆในประเทศไทย

Software Management Career Path:

โอกาสในการร่วมพัฒนากระบวนการทำงาน ที่ไม่เพียงแต่ดีเท่านั้น แต่ต้องยอดเยี่ยม และใช้ได้จริงในสถานการณ์ที่แตกต่าง

ฝึกการใช้งาน Tools ต่างๆ ในการทำงานร่วมกันระหว่าง Developer และ การทำ Software Management

Business Career Path:

 • โอกาสในการเรียนรู้ข้อมูล และโครงสร้างของธุรกิจอุปโภค บริโภคที่ใช้เทคโนโลยี Sales Force Automation มาเป็นตัวขับเคลื่อน และสร้างยอดขายอันดับต้นๆของประเทศไทย
 • โอกาสในการฝึก Soft Skill ในการทำงานกับลูกค้า รวมถึง Service Mind ที่เป็นปัจจัยสำคัญในงานบริการ

สวัสดิการ

ตรวจสุขภาพประจำปี

เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้ทันสภาวะร่างกายของตน และสามารถเฝ้าระวังหรือรับมือกับสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับสุขภาพที่จะอาจจะเกิดกับตัวพนักงานได้

ประกันกลุ่ม

บริษัทฯจัดให้มีการทําประกันกลุ่ม "เมืองไทยประกันชีวิต" ใช้ได้ทั้ง OPD และ PID ให้กับพนักงานทุกคนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานยามเจ็บป่วย นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคม

Provident Fund

เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ช่วยให้พนักงานมีเงินออมสําหรับอนาคต อีกทั้งยังมีเงิน สมทบจากบริษัทฯเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้พนักงาน

Company Outing

บริษัทฯคำนึงถึงความสุขของพนักงาน และสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ให้พนักงานได้ออกไปนอกสถานที่ เป็นกิจกรรมที่เน้นการท่องเที่ยวและพักผ่อน ให้พนักงานได้พักฟื้นร่างกายและจิตใจจากการทำงาน และใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วย

B

โบนัส

WIN-WIN คํานี้เป็นหลักยึดเหนี่ยวของบริษัทมาตลอด โบนัสจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ทุกคนช่วยกันผลักดันให้บริษัทฯประสบความสําเร็จ เมื่อบริษัทเติบโตก้าวหน้า พนักงานทุกคนก็จะได้รับ ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

Training

ยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯยินดีที่จะส่งเสริมเรื่องการพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ที่ทันสมัย การจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการเติบโตและก้าวหน้าให้รวดเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลง